Boys’ varsity basketball scores slim victory over Tam

Alix Salzer

Redwood boy's varsity basketball scores slim victory over Tam